تبلیغات تبلیغات Ads
آخرین ارسال های انجمن تازه سازی
قالب های پیشنهادی

روشهای مختلف برای تشخیص لنف ادم

Specificity و   Sensitivityاین قانون از طریق تکرر و تعدد اندازه گیری هایی که برای بیماران مبتلا بهLymphedema انجام شده، بررسی و اثبات شده است.

 

Armer و سایر همکارانش دریافته اند که Single point discrepancy در خانم هایی که به مدت 5 سالFollow شده اند، نشان دهنده ی شیوع یا وقوع 91 درصدی در بیماری Lymphedema می باشد.

National lymphedema network به منظور تشخیص سریع و early سرطان پستان، بیان کرده است که اگرSingle 1 cm افزایش حجم اندام وجود داشته باشد، نیازمند یک ماه Follow up و اگر 2 سانتی متر افزایش Volume داشته باشد، نیازمند Treatment بصورت Referral خواهد بود.


    Limb volume measurement :

این مسئله از طریق اندازه گیری Circumfrential و یا Perometry ویا Volume discrepancy measurement امکان پذیر است؛ اندازه گیری Circumfrential برای محاسبه ی اندازه ی حجمArm می تواند از طریق دو سیستم انجام شود که این دو سیستم عبارتند از :

1.     Frustum sign method

2.     Disk model method

لازم به تذکر است که یک Significant limb volume discrepancy برای تشخیصLymphedema هنوز وجود ندارد. البته مشاهده شده است که افزایش حجم اندام به اندازه ی 5 درصد ، به اندازه ی 91 درصد حساسیت و Sensitivity از نظر ابتلا به Lymphedema  وجود خواهد داشت؛ برخلاف اینکه افزایش volume به اندازه ی 10 درصد ، حساسیت کمتری (49 درصد) در تشخیصLymphedema وجود دارد. هم اکنون یک Websiteایی برای محاسبه ی Arm volume وجود دارد:

http: //www.ArmVolume.com

 

Physical Examination 

Stantonو سایر همکارانشان براساس ارزیابی که انجام داده اند، بیان کردند که اگر بیماری مبتلا بهBreast cancer  بوده باشد و مشکوک به Lymphedema نیز باشد ولی اندازه ی حجم اندامش ، تغییر زیادی را نشان ندهد و در محدوده ی Normal باشد، از طریق یکسری Early Signهایی می توانیم وقوع Lymphedema را تشخیص بدهیم :

-         Decreased visibility of vein (وریدها شروع به ناپدید شدن می کنند).

-         Smooth و نرم شدن سمت Medial مفصل Elbow

-         افزایش ضخامت پوست در هنگام Palpation ولمس

-         بروز Pitting Edema


 SYMPTOMS:

بیمار گزارش swelling،warmth،heaviness،tingling،tightness و تغییراتی در پوست می دهد.

-         ARMER و همکارانش دانشگاهی به نام MISSOURI LYMPHEDEMA  و پرسشنامه ای تحت عنوان  Lymphedema and Breast Cancer Questionaire برای بررسی Breast Cancer Related Lymphedema طراحی کردند.

نشانه ها در فازهای اولیه swellingاست ولی در فازهای آخر symptom های کمی در physical assessment  فرد قابل رویت است.


NEWER TECHNOLOGIES:

    Bioimpedance  spectroscopy  برای تشخیص latent lymphedema  و stage 0 قبل از بروز هر گونه تغییرات وسیع physical  استفاده می شود.

دستگاه ،مایع خارج سلولی را اندازه گیری می کند.اما نیاز دارد که بصورت دقیق و متوالی مورد استفاده قرار بگیرد.

این دستگاه نه برای اندازه گیری مقدار swellingو نه برای fibrosis استفاده نمی شود.

این روش به علت قابلیت تشخیص زودرس می تواند Breast Cancer Related Lymphedemaرا به حداقل برساند.

Bioimpedance  spectroscopy  یک وسیله ارزیابی و اندازه گیری است که می تواند همراه با سایر روش های ارزیابی یک تشخیص کامل و زودرسی در lymphedemaدر اختیار پزشک قرار دهد.

درLiterature  این دستگاه برای تشخیص یا پیش بینی lymphedema مورد استفاده قرار نمی گیرد .هرچند که پیشنهاد شده است از این دستگاه در موارد فوق نیز استفاده شود.


IMAGINING:

        Validityروش های سونوگرافی،lymphoscintigraphy،CT،MRIدر چهار مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. شواهد کمی در مورد validity این تست ها به علت تعداد کم مطالعات ،حجم کم نمونه،وجود تنها یک پرسشنامه استاندارد در یک مطالعه،و با توجه به مشکوک بودن مقیاس scoringدرlymphoscintigraphyوجود دارد.

 

        :Nonextremity Lymphedema


در حالت  Nonextremity Lymphedema که در Breast Cancer Related Lymphedemaمورد ارزیابی قرار گرفت بیان شد که میزان لنف ادم در ناحیه ی Trunk و سینه باید توسط شواهد و مدارکی که پزشک در مناطق درگیر مشاهده می کند مورد ارزیابی قرار بگیرذد. اماWilliam بیان کرد که این روش مشاهده ای روش کاملا معتبری نیست علی رغم اینکه 70% از بیماران توسط آن درمان می شوند.


       Head and neck lymphedema :

شرط وجود لنف ادم بیش از 50 % را برای درمان بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن می بایست مورد نظر قرار دهیم. (این ارزیابی در قسمت خارجی بدن توسط Foldi scale و در قسمت درونی بدن توسط اندوسکوپی معین می شود).


    Lymphedema rating scales :

 

ارزیابی لنف و ادم توسط معیارهای زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد :

         The Foldi Scale 

The Common Toxicity Criteria v3 lymphedema

The LVF Location,Volume,Fibrosis Scale by RG Kasseroller

International Society of Lymphology Staging 

 

 

 

بیشتر SCALE ها بصورت اختصاصی وابسته به حجم است که این SCALE ها در افرادی که هر دو اندام درگیر هستند یا دچار لنف ادم درسایر نواحی به غیر از اندام ها هستند ارزش چندانی ندارد. 

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه دانشجویان فیزیوتراپی ،