تبلیغات تبلیغات Ads
آخرین ارسال های انجمن تازه سازی
قالب های پیشنهادی

آموزش تصویری - بانداژ اندام فوقانی در فرد مبتلا به لنف ادم (توسط خود فرد)

 بانداژ اندام فوقانی در فرد مبتلا به لنف ادم (توسط خود فرد)

(Self-Bandaging (Upper Extremity

 

بر روی انگشتان دست از  بانداژ گازی استفاده می شود.


 

استفاده از بانداژ نرم صناعی (پنبه ای) در ناحیه انگشتان،چنانکه بند انگشتان (مخصوصا برآمدگی پنج انگشت) را دربرگیرد.


 

 

 دست با استفاده ازبانداژهای نرم صناعی (پنبه ای) پوشانده می شود. 

 بانداژ کم کشش در ناحیه دست ومچ دست مورد استفاده قرار می گیرد.
باقیمانده بانداژ کم کشش برای ایجاد فشار در ناحیه ساعد دست 

 مورد استفاده قرار می گیرد.


دومین بانداژکم کشش از ناحیه مچ دست مورد استفاده قرار می گیرد.
 بانداژفشاری اندام فوقانی به پایان رسید.


دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ،