تبلیغات تبلیغات Ads
آخرین ارسال های انجمن تازه سازی
قالب های پیشنهادی

بروشور آموزشی - طیف کامل ورزش های اندام تحتانی

طیف کامل ورزش های اندام تحتانی

نکاتی که باید رعایت شود :

باید از خستگی پرهیز شود ، بنابراین انجام ورزش را تا زمانی ادامه دهید که خسته نشوید.

 

 

بعد از انجام هر حرکت 5-3 نفس عمیق بکشید. این مورد بسیار ضروری است.

حرکات را ابتدا در سمت سالم سپس در سمت ناسالم انجام دهید.

فاز اول: ایستاده

حرکت دور شونده : روی پای نا سالم خود قرار بگیرید به گونه ای که پای دیگر آویزان شود. سپس پای دیگر را از بدن خود دور کنید. سپس همین حرکت را در پای سالم خود انجام دهید.

حرکت تناوبی : ابتدا روی پاشنه خود قرار گیرید سپس روی پنجه های پا

فاز دوم : نشسته

حالت امن : باید به گونه ای روی صندلی بنشینید که سر و گردن و کمر صاف و به پشتی صندلی چسبیده باشد.

حرکت تناوبی : ابتدا روی پنجه و سپس روی پای خود قرار گیرید.

حرکت تلمبه ای : زانو را بالا آورده و با مچ پای خود حرکت تلمبه ای را انجام دهید. سپس همین حرکت را در پای نا سالم انجام دهید .

زانو را بالا آورده ، ابتدا انگشتان را مشت کرده سپس آنرا باز کنید.

حرکت دایره ای : زانو را بالا آورده ، حرکت دایره ای را در مچ پا انجام دهید .

حرکت چرخشی : زانو را بالا آورده تا استخوان ساق در راستای استخوان ران قرار گیرد . سپس انگشت شست پای خود را به طرف داخل و سپس به طرف خارج بچرخانید .

دست های خود را زیر ران گذاشته و پا را به داخل شکم بیاورید.

حرکت مقاومتی : دست های خود را بیرون زانو گذاشته و با زانو به آنها فشار دهید . باید با استفاده از دست از حرکت زانوها جلوگیری کنید . سپس دست ها را در داخل زانو گذاشته و حرکت بالا را تکرار کنید .

خم و راست کردن زانو : زانوی خود را صاف کرده تا استخوان ساق در راستای استخوان ران قرار بگیرد . سپس به حالت اول خود بر گردانید.

فاز سوم : ایستاده

روی پنجه و سپس روی پاشنه بلند شوید .

اسکات : روی زانوهای خود خم شوید سپس به حالت ایستاده برگردید. حرکت باید در

زاویه45  30 انجام شود. بیشتر از این مضر است.

فاز چهارم : خوابیده

حرکت تلمبه ای مچ پا

با پای خود دوچرخه بزنید.

زانو را خم کرده و به سمت شکم بیاورید . با دو دست خود به انجام بهتر این حرکت کمک کنید.

دو زانو را خم کرده و کنار هم قرار دهید. سپس ابتدا به سمت سالم و سپس به سمت ناسالم ببرید.

حرکات مقاومتی با توپ

توپ را زیر زانوی سالم گذاشته و چند ثانیه به آن فشار دهید سپس شل کنید. تکرار حرکت در سمت ناسالم.

توپ را بین دو زانو گذاشته و مانند حرکت قبل عمل کنید.

توپ را بین مچ پاها گذاشته و مانند حرکت قبل عمل کنید.

حرکات را ابتدا باید در سمت سالم انجام سپس در سمت ناسالم دهید.

 

 

دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام تحتانی ،