تبلیغات تبلیغات Ads
آخرین ارسال های انجمن تازه سازی
قالب های پیشنهادی

بروشور آموزشی - طیف کامل ورزش های درمانی اندام فوقانی در بیماران مبتلا به لنف ­ادم بازو

 طیف کامل ورزش های درمانی اندام فوقانی در بیماران مبتلا به لنف ­ادم بازو:

 

قرار گرفتن در وضعیت صحیح: بیمار بایستی صاف و محکم روی صندلی بنشیند، به طوری که ستون فقرات صاف باشد و شانه ها کمی به طرف عقب داده شود و کف پاها کاملاً روی زمین باشد.

تنفس شکمی: برای انجام تنفس شکمی بایستی به بیمار آموزش داده شود که یک دم عمیق انجام دهد، به طوری که شکم متسع شود و برای مدت دو ثانیه نفس خود را نگه دارد، سپس به آهستگی از راه دهان بازدم انجام دهد.

-حرکت چرخشی شانه: برای انجام این حرکت لازم است که بیمار به نرمی شانه ها را به سمت بالا ببرد و سپس آنها را به پشت، پایین و جلو در یک حرکت دایره ای مداوم حرکت دهد.

-حرکت چرخشی سر: برای انجام این حرکت نباید از فشار استفاده کرد. به بیمار آموزش داده می شود که به آهستگی و نرمی سر را از مرکز به سمت چپ بچرخاند و سپس به وضعیت مرکزی برگرداند و بعد به سمت راست بچرخاند و دوباره سر را به وضعیت مرکزی برگرداند.

بقیه در ادامه مطلب

 


 

 

-کشیدن گردن: به آهستگی و نرمی چانه به سینه چسبانیده می شود، سپس بیمار سر خود را بلند می کند و به سقف نگاه می کند. این حرکت را دوباره تکرار می کند.

-کشیدن شانه: دستها از ناحیه آرنج خم می شوند و به طور موازی با زمین بالا آورده می شوند. سپس آرنج ها به عقب هدایت می شوند تا استخوان های کتف دو طرف به یکدیگر فشرده شوند. آنگاه این حرکت در جهت عکس انجام می شود، یعنی دست های خم شده از ناحیه آرنج، در جلو قفسه سینه حرکت داده می شوند. این حرکت چندین مرتبه تکرار می شود.

-بالا انداختن شانه ها همراه با تنفس: در حالی که شانه ها هم جهت با گوش ها بالا برده می شوند، از راه بینی یک دم انجام می شود. سپس همراه با انجام آهسته بازدم از راه دهان، شانه ها پایین آورده می شوند.

-فشردن قفسه سینه به طور ایزومتریک: کف دستها در جلو قفسه سینه روی هم قرارمی گیرند. دستهای خم شده از ناحیه آرنج، موازی با زمین بالا آورده می شوند و سپس کف دستها به هم فشرده می شوند. دستها در هم گرفته شده و سپس رها می شوند. این حرکت چندین مرتبه تکرار می شود.

-مشت کردن: دستها روی هم قرار می گیرند. مچ ها به آهستگی در هم قفل می شوند و سپس به طور کامل مچ ها آزاد می شوند. لازم است که قبل از دوباره مشت کردن انگشتان از هم باز شوند.

 -چرخش مچ: با دست غیر مبتلا شروع می شود. ابتدا مچ دست سالم به صورت دایره های کوچک چرخانیده می شود. سپس حرکت مشابه در دست دیگر انجام می شود.

-چرخاندن دست به سمت خارج: با دست غیر مبتلا شروع می شود. دستها در جلو قفسه سینه موازی با زمین بالا آورده می شوند. کف دستها به سمت خارج و سپس به سمت داخل چرخانیده  می شوند. پس از اندکی استراحت، این حرکت در دست مبتلا انجام می گیرد.

-حرکت شنا کردن: کف دستها در حالی که آرنج ها باز است روی هم قرار گرفته و سپس به هم فشرده می شوند. بعد دستها از هم جدا شده و آرنج ها به پشت هدایت می شوند و این حرکت که مانند شنا کردن است تکرار می شود.

-چرخش آرنج: دستها از ناحیه آرنج خم شده و با آرنج ها چرخش های کوچک انجام می شود. به تدریج دایره ها بزرگتر می شود و سپس این حرکت در جهت عکس انجام می شود.

-نفس کشیدن: بعد از اندکی استراحت تنفس شکمی تکرار شود.

-رسیدن به آسمان: دستها یک درمیان از کنار گوشها بالا برده می شوند در حالی که کف دستها به حالت چنگ زدن در آیند. سپس دستها پایین آورده می شوند.

-هم زدن در قابلمه: دستها در جلو قفسه سینه در هم مشت می شوند. پاها به آهستگی از هم باز شده و آنگاه به آهستگی حرکت هم زدن در قابلمه (دایره ای شکل) انجام می شود. سپس جهت حرکت برعکس می شود.

-حرکت حلقه زدن عضله دوسر به طور ایزومتریک: با دستهای در هم مشت کرده، یک حرکت حلقه زدن با استفاده از عضله دوسر انجام می شود، در حالی که با دست دیگر مقاومت ایجاد      می گردد. سپس جهت حرکت عکس می شود.

-چرخش مچ ها همراه با دستهای در هم قفل شده: مچ دستها را در جلو قفسه سینه در هم مشت کنید و سپس مچ ها را بچرخانید. بعد جهت حرکت را برعکس کنید.

-مهارت انگشتان یک: در جلو قفسه سینه انگشتان دستها را دو به دو روی هم بگذارید و انگشتان را به ترتیب از انگشت شست تا انگشت کوچک به صورت جفت روی هم قرار دهید. سپس در جهت عکس از انگشت کوچک شروع کنید و انگشتان را دو به دو روی هم قرار دهید تا به انگشت شست برسید.

-مهارت انگشت دو: در جلو قفسه سینه انگشتان دستها را دو به دو روی هم بگذارید و سپس یکی یکی آنها را از هم باز کنید. بعد این حرکت را در جهت عکس انجام دهید تا به نقطه شروع برسید.

 

 

 

کلینیک لنف ­ادم شیراز-درمانگاه مطهری


دسته بندی : مطالب آموزشی ویژه بیماران مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ،